PC Servis a prodej Vondra

Vondra Tomáš, s.r.o.

Návody

Opra­va HDD Se­a­ga­te Barra­cuda 7200.11

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Opra­va HDD Se­a­ga­te Barra­cuda 7200.11

Zá­chra­na ne­či­tel­né­ho dis­ku

Dis­ky Se­a­ga­te Barra­cuda 7200.11 ma­jí zá­važ­nou chy­bu fir­m­wa­ru. Jestli se to vašeho disku týká, zjistíte zde. Pokud máte poznámku "affected" je to jisté, pokud "important" je to pravděpodobné , pokud je verze firmwaru je vyšší, než je uvedena na disku.

Seznam disků, které mohou obsahovat chybu
Chybu firmware mohou obsahovat tyto modely: ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3640330AS, ST3640530AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS s těmito verzemi firmware: AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81.

Do ob­no­vy by se mě­li pouš­tět jen ti, kdo ma­jí s po­čí­ta­či ur­či­té zku­še­nos­ti, jsou si vě­do­mi ri­zi­ka tr­va­lé ne­či­tel­nos­ti dis­ku a do­ká­ží si pře­dem vše při­pra­vit. Mo­je zku­še­nost je stej­ná, po­stu­po­val jsem pod­le ná­vo­du a vše se po­da­ři­lo. Ne­bu­du zde po­pi­so­vat vý­ro­bu pře­vod­ní­ku, kdo hle­dá, na­jde, ostat­ní si kou­pí. Člá­nek je o tom, jak oži­vit a opra­vit disk Se­a­ga­te Barra­cuda 7200.11 s BSY error. Ne­jed­ná se o ob­no­vu dat, žád­ná da­ta ztra­ce­na nejsou! Po oži­ve­ní má­te ce­lý ob­sah dis­ku zpět.

Pří­pra­va na ob­no­vu dat

Dob­rá pří­pra­va je zá­kla­dem úspě­chu. Ješ­tě jed­nou ra­dě­ji zo­pa­ku­ji, že člá­nek ho­vo­ří o BSY error, te­dy disk stá­le pra­cu­je, ale BI­OS ani ná­sled­ně sys­tém jej ne­mů­že roz­po­znat. Prin­ci­pem je při­po­je­ní k dis­ku a po­po­ví­dá­ní si s je­ho fir­m­warem a od­blo­ko­vá­ní, aby jej po­čí­tač na­šel a ná­sled­ně ak­tu­a­li­za­ce fir­m­wa­ru s opra­ve­nou chy­bou.

Bu­de­me te­dy po­tře­bo­vat: vad­ný HDD, šrou­bo­vák Torx T6, pře­vod­ník RS232-TTL, nej­lé­pe po­čí­tač s COM por­tem a Win­dows XP, kou­sek pruž­né­ho ne­vo­di­vé­ho ma­te­ri­á­lu – např. sil­něj­ší ige­lit či kří­do­vý pa­pír, zdroj s na­pá­je­ním pro disk a ná­vod jak na to Smajlík :) Do­po­ru­ču­ji strán­ky fórum msfn.​org a se­a­ga­te­fix.

Pře­vod­ník RS232-TTL a kon­fi­gu­ra­ce ter­mi­ná­lu

Než za­čne­te co­ko­li dě­lat s dis­kem, ově­ří­me funkč­nost pře­vod­ní­ku. Pus­tí­me ter­mi­nál (put­ty, hy­per­ter­mi­nal) a na­kon­fi­gu­ru­je­me spo­je­ní s ná­sle­du­jí­cí­mi vlast­nost­mi:

Bit per se­cond 38400
Da­ta bits 8
Pa­ri­ty No­ne
Stop bits 1
Flow con­t­rol No­ne
Terminál – nastavení
Ter­mi­nál – na­sta­ve­ní

Pře­vod­ník při­poj­te k po­čí­ta­či, za­pně­te je­ho na­pá­je­ní a pro je­ho správ­né funkč­nos­ti ter­mi­ná­lu spoj­te je­ho TX a RX vý­stup­ní ko­nek­to­ry (kte­ré bu­de­me při­po­jo­vat k dis­ku). Zkus­te v ter­mi­ná­lu ně­co na­psat. Po­kud vi­dí­te to, co pí­še­te, je vše v po­řád­ku. Po­kud ne, ne­po­kra­čuj­te a zjis­tě­te, kde je chy­ba.

Pří­pra­va a při­po­je­ní dis­ku

Ny­ní mu­sí­me při­pra­vit disk. Pro prv­ní část ob­no­vy mu­sí­me od­po­jit PCB od čte­cí hla­vy. Jed­no­du­še po­mo­cí T6 šrou­bo­vá­ku od­dě­lá­te PCB, vlo­ží­te na kon­tak­ty hla­vy ne­vo­di­vý ma­te­ri­ál (např. vizitku )a des­ku při­dě­lá­te, aby kon­tak­ty na mo­torek by­ly v po­ho­dě. Nevodivou destičku mu­sí být mož­no ná­sled­ně od­stra­nit při za­cho­vá­ní kon­tak­tů na hla­vě mo­to­ru! Je dob­ré si to nej­pr­ve vy­zkou­šet, jak moc mu­sí­te šroub­ky po­vo­lit a PCB tro­chu nad­zved­nout. Opa­tr­ně.


Disk s PCB

Od­dě­la­ná PCB

TX a RX pi­ny na dis­ku

Disk s kartičkouMá­me při­pra­ve­ný disk s kar­tič­kou a šroub­ky ne úpl­ně do­ta­že­né. Mů­že­me te­dy disk při­po­jit ke zdro­ji a k pře­vod­ní­ku.U disku připojíme jen napájení, datový kabel je zbytečné připojovat, jen by při startu zdržoval, případně by došlo k zaseknutí počítače hned v BIOSu.

Co je TX na dis­ku, mu­sí být RX na pře­vod­ní­ku a ob­rá­ce­ně. Po­kud to oto­čí­te, ne­bu­de ter­mi­nál fun­go­vat. Má­te-li to dob­ře spo­je­ní zjis­tí­te ješ­tě před za­dá­ním prv­ní­ho pří­ka­zu při po­ku­su o spo­je­ní s dis­kem pro­střed­nic­tvím ter­mi­ná­lu. Je dob­ré kon­tak­ty dob­ře zkon­t­ro­lo­vat, na tom­to mís­tě kon­čí všech­ny zkouš­ky a ja­ký­ko­li špat­ný krok mů­že vést k ne­ná­vrat­né­mu zni­če­ní dis­ku! Buď­te tr­pě­li­vý a ra­dě­ji ně­ko­lik sekund po­čkej­te před dal­ším pří­ka­zem, než ně­co uspě­chat! Roz­hod­ně ni­kdy ne­piš­te nic dřív, než se ob­je­ví dal­ší řá­dek a zá­sad­ně disk ne­od­po­juj­te, do­kud ne­bu­de­te u kon­ce ob­no­vy.

Opra­va dis­ku, ob­no­va dat

Všech­ny pří­ka­zy v ter­mi­ná­lu jsou cit­li­vé na ve­li­kost pís­men!. Má­me-li všech­no při­po­je­no, stisk­ne­me v ter­mi­ná­lu cr­tl z. Měl by se ob­je­vit pří­ka­zo­vý řá­dek v ná­sle­du­jí­cím tva­ru. F3 T> Po­kud se nic ne­ob­je­vi­lo, má­te nej­spí­ře pro­ho­ze­né TR a RX kon­tak­ty. Pří­ka­zy po­tvr­zuj­te en­te­rem a po je­jich vy­ko­ná­ní če­kej­te.

1)Pří­stup na Le­vel 2 F3 T>/2 (en­ter) Vy­pnu­tí mo­to­ru F3 2>Z (en­ter)

Spin Down Com­ple­te
Elap­sed Ti­me 0.148 msecs (čís­lo ne­ní dů­le­ži­té)
F3 2> Po­čkej­te. Ny­ní mu­sí­te od­dě­lat kar­tič­ku z dis­ku a do­táh­nout šroub­ky. Ná­sle­du­je start mo­tůr­ku: F3 2>U (en­ter)
Spin Up Com­ple­te
Elap­sed Ti­me 7.093 secs (čís­lo ne­ní dů­le­ži­té)
F3 2> Jde­me na Le­vel 1: F3 2>/1 (en­ter) Ná­sle­du­je vy­čiš­tě­ní S.M.A.R.T. sek­to­ru: F3 1>N1 (en­ter)

2)Disk odpojíme od napájení, po chvilce opět připojíme  a opravíme tabulku G-list

3) Opra­va G-list: F3 1>/T (en­ter)

F3 T>i4,1,22 (en­ter)

F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 (en­ter) ČE­KEJ­TE! Pří­kaz mů­že tr­vat i mi­nu­tu. Ná­sle­du­je od­po­věď ve tva­ru: Max Wr Re­tries = 00, Max Rd Re­tries = 00, Max ECC T-Le­vel = 14, Max Cer­ti­fy Rewri­te Re­tries = 00C8


User Par­ti­ti­on For­mat 10% com­ple­te, Zo­ne 00, Pass 00, LBA 00004339, Err­Co­de 00000080, Elap­sed Ti­me 0 mins 05 secs

User Par­ti­ti­on For­mat Suc­cess­ful – Elap­sed Ti­me 0 mins 05 secs

Po­kud jste ta­ko­vou od­po­věď od dis­ku ne­do­sta­li, ně­co je špat­ně a po­kud jej teď vy­pne­te, tak další pokus už nefunguje. Po­kud ano, má­te vy­hrá­no. Disk by měl fun­go­vat.

Nakonec zadejte

F3 T>/2
a
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.038 msecs

Vše od­poj­te, vy­pně­te, dej­te disk do po­čí­ta­če, zapojte SATA kabel a máte hotovo. Ce­lé by to v ter­mi­ná­lu te­dy moh­lo vy­pa­dat ná­sle­dov­ně:


Pří­ka­zy v ter­mi­ná­lu

Pří­ka­zy v ter­mi­ná­lu – his­to­rie

4) Vložíme do mechaniky bootovací CD od Seagate,zapojíme do disku SATA konektor a restartujeme PC. HDD se bude již bude detekovat ale bude mit nulovou kapacitu, nebo se načte i s kapacitou správnou.

Nabootujeme z BOOT CD od SEAGATE s novějším firmwarem ze stranek vyrobce nebo si ho můžete stáhnout zde jako image.

Poté postupuje podle pokynů na obrazovce. Dejte si detekovat disk (S) vyberte si vhodný firmware a nahrajte ho do disku.


Ak­tu­a­li­za­ce fir­m­ware

Nakonec můžete ještě aktualizovat firmware disku na nejnovější. Ze strá­nek Se­a­ga­te si lze stáh­nout ak­tu­ál­ní au­to­ma­tic­ký in­sta­lá­tor. Ten pus­tí­te, po­čí­tač se re­star­tu­je a fir­m­ware au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­je. V žád­ném pří­pa­dě ne­vy­pí­nej­te bě­hem ak­tu­a­li­za­ce fir­m­ware po­čí­tač! Po­zor ta­ké na vý­pad­ky prou­du!

Když si nejste jis­tí

Stej­ně ja­ko na za­čát­ku člán­ku upo­zorňuji, že je dob­ré si vše pře­dem na­plá­no­vat. Nicmé­ně ješ­tě ví­ce do­po­ru­ču­ji těm, kdo si nejsou jis­tí, aby se ob­rá­ti­li na ně­ko­ho, kdo již ví, o co jde a jak na to. Dal­ší mož­nos­tí je na­kon­tak­to­vá­ní Se­a­ga­te, za­slá­ní dis­ku do Ho­land­ska, kde vám tu­to pro­cedu­ru apli­ku­jí za poš­to­vné.

Copyright © 2024 PC servis a prodej Vondra. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.